Τοξοβολία Ιστορία του Κρίκετ Φαέθων Επικοινωνία
Αρχική Σελίδα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΚΕΤ
Ανακοινώσεις - Νέα
Αποτελέσματα
Φωτογραφίες
Ιστοσελίδες
Χρήσιμα Αρχεία
    Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πότε ή που ξεκίνησε το κρίκετ αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες το παιχνίδι επινοήθηκε την περίοδο των Σαξόνων ή των Νορμανδών από παιδιά που ζούσαν στο Weald, μία περιοχή με πυκνά δάση στη νοτιοανατολική Αγγλία που βρίσκεται πέρα από το Kent και το Sussex. Γενικά πιστεύεται ότι το κρίκετ επέζησε ως παιδικό παιχνίδι για πολλούς αιώνες προτού αρχίσει να παίζεται όλο και περισσότερο από τους ενήλικους στις αρχές του 17ου αιώνα. Υπάρχει επίσης η θεωρία ότι το κρίκετ προήλθε από τα αρχαία παιχνίδια με ρόπαλο και μπάλα που παίζονταν στην Ινδική χερσόνησο τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ευρώπη το 10ο αιώνα μέσω της Περσίας και της Εγγύς Ανατολής από τους εμπόρους, και τελικά αναπτύχθηκαν στο παιχνίδι του κρίκετ στην Αγγλία.
  Επίσης υπάρχουν διάφορες λέξεις ως πιθανές πηγές του όρου κρίκετ. Στα αρχαία Γαλλικά η λέξη criquet που σήμαινε ρόπαλο-μπαστούνι και που πιθανόν έδωσε το όνομά του στο παιχνίδι Croquet (κάποιοι πιστεύουν ότι το cricket και το croquet έχουν κοινή προέλευση). Στα Φλαμανδικά krick(e) σημαίνει ραβδί, και στα αρχαία Αγγλικά cricc ή cryce σημαίνει μπαστούνι ή ραβδί.
  Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι παιχνίδια με μπάλα και παιχνίδια με μπάλα και ρόπαλο παίζονταν και στην Αρχαία Ελλάδα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα:
1. κερητίζειν
Δύο ομάδες παιχτών παίζουν το "κερητίζειν", κρατώντας κυρτά ραβδιά στο ένα άκρο, με τα οποία κατευθύνουν τη σφαίρα.
Ανάγλυφη βάση από επιτύμβιο μνημείο
του τέλους του 6ου π.Χ. αιώνα
Αθήναι, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


2. "άγνωστο παιχνίδι"
Το όνομα και οι κανόνες του παιχνιδιού μας είναι άγνωστοι.
Κατά τον
Frederick A.G. Beck (Album of Greek Education. The Greeks at School and at Play, Sydney, 1975) το παιχνίδι ταυτίζεται με το "passe boule - πέρασμα της μπάλας", όπου ο κάθε παίχτης σημαδεύει με σκοπό να περάσει τη σφαίρα από την οπή της σανίδας, ενώ ο δεύτερος παίχτης περιμένει την μπάλα πίσω από το στόχο.


Ερυθρόμορφη οινοχόη από την Αττική
γύρω στα 425π.Χ.

New York, Metropolitan Museum of Art
Ερυθρόμορφη πυξίς
γύρω στα 430π.Χ.
New York, Metropolitan Museum of Art


Ερυθρόμορφη αρύβαλλος από την Αττική
γύρω στα 410π.Χ.
Basel, Münzen und Medaillen


Μεγάλο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία άλλη, ανάλογη με τις παραπάνω, παράσταση.

Ερυθρόμορφη λεκανίς από την Αττική
γύρω στα 430π.Χ.
Αθήναι, Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΠαραθέτουμε την περιγραφή της παραστάσεως:
Βαρβάρα Θ. Φιλιππάκη, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1953-1954

" ... Ἡ ἐπί τοῦ πώματος παράστασις ἀποτελεῖται ἐξ ἕξ γυναικείων μορφῶν, διηυθετημένων εἰς δύο ὁμάδας ἐκ τριῶν ἑκάστη· αὗται παρίστανται παίζουσαι παιδιάν τινα.

Ὁμάς πρώτη: εἰς τό μέσον γυνή καθημένη ἐπί ἐξάρματός τινος τοῦ ἐδά­φους κρατοῦσα εἰς τήν δεξιάν χεῖρα ῥάβδον· φέρει ἀχειρίδωτον χιτῶνα καί σάκκον· στρέφει την κεφαλήν πρός τά ὀπίσω, ὅπου νεᾶνίς τις παρίσταται εἰς ὁρμητικήν πρός τά ἐμπρός κίνησιν ἐκτείνουσα τάς χεῖρας ὑπεράνω ἀντικειμένου τινός ἔχοντος σχῆμα Γάμμα, ἐμπεπηγμένου ἐντός τοῦ ἐδάφους. Αὕτη φέρει ἀχειρίδωτον χιτῶνα καί βραχιόλια εἰς ἀμφοτέρας τάς χεῖρας. Πρός τά ἀριστερά τῆς καθημένης γυναικός ἑτέρα νεᾶνις παρίσταται τρέχουσα ὁρμητικῶς καί κρατοῦσα εἰς τήν ὕψουμένην δεξιάν χεῖρα στρογγύλον τι ἀντικείμενον, πιθανώτατα σφαῖραν· αὕτη «ζυ­γίζει» καί ἑτοιμάζεται νά βάλῃ διὰ τῆς σφαίρας κατὰ τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἐσφηνωμένου εἰς τὸ ἔδαφος. Φέρει  πέπλον, σφενδόνην και βραχιόλια.

Ὁμάς δευτέρα: Εἰς τὸ μέσον ἵσταται γυνή στηριζομένη διά τῆς δεξιᾶς χει­ρός ἐπί μακρᾶς ῥάβδου· φέρει χειριδωτόν χιτῶνα, ἱμάτιον καὶ βραχιόλιον εἰς τήν δεξιάν χεῖρα. Ἀτενίζει πρός νεάνιδα, ἥτις, ὡς ἡ ἀντίστοιχος μορφή τῆς πρώτης ὁμάδος, «ζυγίζει» διά νά βάλῃ κατά ὁμοίου ἀντικειμένου ἐσφηνωμένου ὡσαύτως ἐντός τοῦ ἐδάφους· φέρει ἀχειρίδωτον χιτῶνα, σφενδόνην καί βραχιόλιον εἰς τήν ἀριστεράν χεῖρα· ἡ μορφή αὕτη ἔχει ἀποδοθῆ κατά κάπως περίεργον τρόπον· δηλ. ὡς ἐάν, ἐνῷ ἔτρεχε πρὸς τ' ἀριστερά, ἐστάθη αἰφνιδίως καὶ στρέψασα τὸ μέν ἄνω ἥμισυ τού σώματος κατ' ἐνώπιον τήν δὲ κεφαλήν πρός τά δεξιά, ἑτοιμάζεται νά βάλῃ. Ἐκ τῆς ἀντιθέτου κατευθύνσεως ἑτέρα νεᾶνις, ἐκτείνουσα ἀμφοτέρας τάς χεῖρας, σπεύδει πρὸς τὸ βαλλόμενον ἀντικείμενον· φέρει καί αὕτη ἀχειρίδω­τον χιτῶνα, σφενδόνην και  βραχιόλια.

Τὸ παίγνιον τοῦτο παρίσταται, ὅσον γνωρίζω, ἐπί τεσσάρων ἄλλων ἀγγείων. ἁπάντων ἐρυθρομόρφων καὶ τῆς αὐτῆς πρὸς τὸ ἐξεταζόμενον ἐνταῦθα περιόδου. Τὰ ἀγγεῖα ταῦτα εἶναι: 1) πυξίς εἰς Νέαν Ὑόρκην 2) οἰνοχόη (τύπου 3, χοῦς) ἐπί­σης εἰς Νέαν Ὑόρκην 3) ρυτόν ἐκ Cheikh Zenad καὶ 4) ἀρυβαλλίσκος εἰς τήν Συλλογήν τοῦ Earl of Elgin εἰς Broomhall. Καὶ εἰς τά τέσσαρα ταῦτα ἀγγεῖα δύο μόνον πρόσωπα λαμβάνουν μέρος εἰς τὸ παίγνιον· ἐκ τούτων τὸ ἕν βάλλει διά σφαίρας ἤ λίθου κατά ἀντικειμένου ἐσφηνωμένου ἐντός τοῦ ἐδάφους ἤ ἁπλῶς ἱσταμένου ἐπ' αὐτοῦ· τὸ σχῆμα τοῦ βαλλομένου ἀντικειμένου ποικίλλει. Ἐκ τῶν παραστάσεων τούτων καθίσταται, νομίζω, προφανές ὅτι ὁ ἀντικειμενικός σκοπός τοῦ βάλλοντος εἶναι ἡ κατάρριψις τοῦ βαλλομένου ἀντικειμένου καὶ τοῦτο προξε­νεῖ ποιάν τινα ἀνησυχίαν εἰς τὸν συμπαίκτην αὐτοῦ. ... "


  Ίσως τελικά να μη χρειάζεται να ψάξουμε πολύ. Να μη χρειάζεται να αναζητήσουμε την αρχή του κρίκετ σε μακρινές χώρες. 'Ισως η απάντηση στην αρχική μας ερώτηση για το που ξεκίνησε το κρίκετ να είναι μπροστά στα μάτια μας, στην Ελλάδα.
  Πάντως η έλλειψη στοιχείων και το γεγονός ότι τα ίχνη των ανωτέρω παιχνιδιών χάνονται καθώς δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για αυτά μας αναγκάζει να συνεχίσουμε την έρευνα.
  Η πρώτη σαφής αναφορά του παιχνιδιού βρίσκεται σε μία δικαστική υπόθεση του 1597 που αφορούσε την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας ενός οικοπέδου σχολείου. Ένας 59-χρονος ανακριτής, ο John Derrick, κατέθεσε ότι αυτός και οι σχολικοί του φίλοι είχαν παίξει kreckett σε εκείνο το μέρος πενήντα χρόνια νωρίτερα. Το σχολείο ήταν το Royal Grammar School, Guildford, και ο λόγος του κ. Derrick αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το παιχνίδι έγινε στο Surrey γύρω στο 1550. Η πρώτη αναφορά του παιχνιδιού ως άθλημα ενηλίκων ήταν το 1611, όταν δύο άνδρες στο Sussex διώχθηκαν ποινικά για το παίξιμο κρίκετ την Κυριακή αντί να πάνε στην εκκλησία. Το ίδιο έτος, ένα λεξικό ορίζει το κρίκετ ως παιχνίδι των αγοριών και αυτό υποδηλώνει ότι η ενήλικη συμμετοχή ήταν μία πρόσφατη εξέλιξη.
  Το παιχνίδι συνέχισε να αναπτύσσεται και να διαδίδεται σε όλη την Αγγλία και το 1751 το Yorkshire είναι το πρώτο που αναφέρεται ως τόπος συνάντησης. Η αρχική μορφή του bowling (ρίψη μπάλας - δηλ. η κύλιση της μπάλας κατά μήκος του εδάφους όπως στο παιχνίδι bowls) εκτοπίστηκε κάποια στιγμή μετά το 1760 όταν οι bowlers άρχισαν να πετούν την μπάλα και να μελετούν τις παραλλαγές στην ευθεία το μήκος και το βηματισμό. Φύλλα αγώνα άρχισαν να κρατούνται σε κανονική βάση από το 1772 και από τότε έχουμε μία όλο και περισσότερο σαφή εικόνα της εξέλιξης του αθλήματος.
  Οι πρώτες διάσημες λέσχες ήταν το London και το Dartford στις αρχές του 18ου αιώνα. Το Λονδίνο έπαιζε τους αγώνες του στο διάσημο Artillery Ground, το οποίο είναι ακόμα εκεί. Άλλες λέσχες ακολούθησαν, ιδιαίτερα το Slindon στο Sussex που υποστηρίχτηκε από το δούκα του Richmond και το διάσημο παίχτη Richard Newland. Υπήρξαν όμως και άλλες προεξέχουσες λέσχες στο Maidenhead, Hornchurch, Maidstone, Sevenoaks, Bromley, Addington, Hadlow και Chertsey.
  Αλλά κατά πολύ η διασημότερη λέσχη των πρώτων χρόνων ήταν το  Hambledon στο Hampshire. Αρχισε ως κοινοτική οργάνωση και πρωτοεμφανίστηκε το 1756. Η ίδια η λέσχη ιδρύθηκε κάπου στο 1760 και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού για περίπου τριάντα έτη μέχρι το σχηματισμό του MCC και το άνοιγμα του Lord's το 1787. Το Hambledon παρήγαγε διάφορους σημαντικούς παίκτες συμπεριλαμβανομένου του master bats
man John Small και του πρώτου μεγάλου fast bowler Thomas Brett. Οι πιό αξιοσημείωτοι αντίπαλοί τους ήταν το Chertsey και ο bowler του Surrey, Edward "Lumpy" Stevens, που θεωρείται ο κύριος υποστηρικτής της ψηλής μπαλιάς.

1830 the Lords Cricket Ground
  Ως απάντηση της ψηλής μπαλιάς, εισήχθη το ευθύ ρόπαλο. Τα παλιού τύπου "μπαστούνια χόκεϋ" ήταν αποτελεσματικά μόνο ενάντια στη μπάλα που ριχνόταν κατά μήκος του εδάφους.


Ηιstory of cricket bat
Oldest cricket bat


  Στην Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Κέρκυρα, η οποία βρισκόταν υπό αγγλική κατοχή, στις 23 Απριλίου 1823 με ένα παιχνίδι ανάμεσα στους αξιωματικούς του Βρετανικού Ναυτικού. Οι έφηβοι Κερκυραίοι, ακόμη και οι ενήλικες της εποχής εκείνης, δελεάστηκαν από αυτό το ευγενικό και ήρεμο ψυχαγωγικό ομαδικό παιχνίδι κι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθησή του και οι Άγγλοι από την πλευρά τους προθυμοποιήθηκαν με ευχαρίστηση να το διδάξουν και να το διαδώσουν. Από τη στιγμή αυτή και μετά χρειάστηκαν μόνο 12 χρόνια στους Κερκυραίους για να μάθουν το παιχνίδι και να δημιουργήσουν δύο τοπικές ομάδες για να παίζουν με τους Βρετανούς. Η μια απαρτιζόταν από παίκτες κατώτερης και μέσης κοινωνικής στάθμης και ονομαζόταν Μικροί και η άλλη από άτομα υψηλής κοινωνικής στάθμης και λεγόταν Μεγάλοι. Μετά την αποχώρηση των Άγγλων το 1864 από την Κέρκυρα και την ένωση των επτανήσων με την Ελλάδα, δημιουργήθηκαν δύο τοπικές ομάδες η Εταιρεία Γκογκάκης και το σωματείο Καμπίτσης. Το 1893 λόγω της έλλειψης παικτών τα δύο αυτά σωματεία συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο (Κ.Γ.Σ.), ένα από τα παλιότερα σωματεία στην Ελλάδα, το μοναδικό αντίπαλο για τις ομάδες των  πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού που επισκέπτονταν την Κέρκυρα. Το 1923 ιδρύθηκε ο Εργατικός και το 1925 άνοιξε τις πύλες του στην αριστοκρατία και ιδρύθηκε ο Γ.Σ.Κ.Βύρωνας, στη μνήμη του μεγάλου ποιητή. Αποκορύφωμα στην εποχή πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το 1904 με 30 – 40 πλοία του Μεσογειακού στόλου να παρευρίσκονται στους αγώνες κρίκετ και το 1932 που ήταν παρούσα η πριγκίπισσα της Ουαλίας στο πολεμικό πλοίο Queen Elizabeth καθώς και 45 άλλα πλοία.
  Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το κρίκετ επιβίωσε χάρη στην καταπληκτική διαφήμιση των βρετανικών μέσων ενημέρωσης (BBC, Daily Telegraph) με συνεντεύξεις παικτών και στιγμιότυπα αγώνων κρίκετ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές Βρετανικές ομάδες να επισκεφτούν το νησί. Οι Βρετανικές Αερογραμμές (British Airways) επίσης συνέβαλαν σημαντικά στη διάδοση του κρίκετ με αποτέλεσμα να επισκέπτονται την Κέρκυρα ομάδες όπως οι Eton Ramblers, οι Cricketer XI, οι παλιοί Wellingtonians, οι Lord Taverners (αποθανατίστηκαν σε ταινία). Το 1966 εγκαινιάστηκε η γραμμή Λονδίνο – Κέρκυρα και η ΒΑ με δικά της έξοδα φιλοξένησε στο Λονδίνο για μια εβδομάδα την αντιπροσωπευτική Ελληνική ομάδα, η οποία για πρώτη φορά βγήκε στο εξωτερικό. Μετά το 1966 άρχισαν να πραγματοποιούνται αποστολές ομάδων στην Αγγλία για να παίρνουν μέρος σε τουρνουά. Από το 1987 ακόμη και μεμονωμένες ομάδες συνηθίζουν να επισκέπτονται την Αγγλία. Οι Times στο φύλλο τους της 14ης Δεκεμβρίου 1859 έγραφαν : «Η Κέρκυρα αυτή τη χρονιά έχει κατακλυστεί από έναν φανταστικό αριθμό επισκεπτών. Αυτοί είναι πολιτικοί, καλλιτέχνες αλλά κυρίως αθλητές». Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, 140 χρόνια μετά.
Η δεκαετία του ΄70 ήταν η εποχή που η δομή του κρίκετ στην Κέρκυρα άλλαξε και έγινε μέλος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων). Τότε δημιουργήθηκαν ομάδες εφήβων και παίδων, ενθαρρύνοντας τη διαιώνιση του κρίκετ στους νέους. Ο Παπίγκης και ο Στεφανίδης ήταν οι πρωτεργάτες της ένταξης του κρίκετ στο ΣΕΓΑΣ.
Το 1976 μια τρίτη ομάδα ιδρύθηκε, ο Α.Ο.Φαίαξ και το 1980 μια τέταρτη αναβιώνοντας τον παλιό Εργατικό. Το 1993 ιδρύθηκε ο Α.Ο.Κ. Αχιλλέας καθώς και ο Α.Ο.Κ. Κέρκυρα.